Algemene voorwaarden | Louis Fenêtre
Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Louis Fenêtre en van de gebruikers van de Louis Fenêtre webshop (hierna: ‘de klant’, ‘u/uw’) met betrekking tot de producten die via de webshop worden aangeboden.

Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en om het even welke prestaties onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. Louis Fenêtre zal nooit gebonden zijn door enige aankoopvoorwaarde van de klant, behoudens in geval deze uitdrukkelijk zouden zijn aanvaard.

De algemene voorwaarden van Louis Fenêtre zijn integraal beschikbaar op de website van Louis Fenêtre en dienen tevens te worden gelezen voor het plaatsen van een order. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Wanneer de klant de bestelling plaatst, zullen voorafgaandelijk de algemene voorwaarden dienen te worden gelezen en aanvaard. Het plaatsen van een bestelling, impliceert dus dat de algemene voorwaarden aanvaard zijn.

Louis Fenêtre behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Deze wijziging geldt enkel voor de toekomst en heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen. Louis Fenêtre raadt u aan de algemene voorwaarden regelmatig te consulteren zodat u op de hoogte blijft van de toepasselijke bepalingen.

De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Prijzen

Alle prijzen op de webshop van Louis Fenêtre zijn weergegeven in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen of recyclagebijdragen.

Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Indien er verzendingskosten verschuldigd zijn worden deze ter kennis gegeven voorafgaandelijk aan het plaatsen van een order.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

In afwijking van de vorige alinea’s kan Louis Fenêtre producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Louis Fenêtre geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3. Garantie
Louis Fenêtre streeft ernaar ervoor te zorgen dat de goederen steeds conform zijn aan de bestelling van de klant en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24uur na de levering schriftelijk per aangetekende zending aan Louis Fenêtre te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Na ingebruikname door de klant zullen zichtbare gebreken niet meer aanvaard worden.

Verborgen gebreken dienen te worden gemeld eveneens per aangetekende zending aan het adres van de maatschappelijke zetel binnen de acht (8) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek.

Elk gebrek dat op een andere wijze ter kennis zou zijn gebracht, wordt voor niet-bestaande en niet-meegedeeld gehouden en zal geen rechtsgevolgen kunnen ressorteren.

De aansprakelijkheid van Louis Fenêtre voor zichtbare en/of verborgen gebreken kan niet meer weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen.

De klant zal echter geen aanspraak kunnen maken op enige garantie voor normale slijtage van het product, bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies, bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid, indien het product door de klant werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Louis Fenêtre aangewezen derde, bij commercieel gebruik.

4. Sluiten van een overeenkomst

De presentatie van onze producten in de Louis Fenêtre webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van de bestelling gaat de klant een bindende offerte aan voor het sluiten van een koopovereenkomst. De offerte wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee. Het is mogelijk dat de bestelling door Louis fenêtre niet kan aanvaard worden indien door de klant bepaalde afwijkende maten opgegeven worden.

Louis Fenêtre verkoopt zijn producten uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder, en alleen in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn. Als de klant niet de leeftijd van 18 jaar heeft, verzoekt Louis fenêtre om de bestelling door de ouders of door uw wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Louis Fenêtre. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor Louis Fenêtre zelf tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, of bestellingen op maat, is een vergoeding van reëel bewezen schade aan Louis Fenêtre verschuldigd. Het spreekt voor zich dat in geval van een annulatie van maatwerk, de werkelijke schade betrekking heeft op het niet meer kunnen gebruiken van de bestelling.

5. Beschikbaarheid van producten

Als Louis Fenêtre tijdens de verwerking van uw bestelling vaststelt dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld op de hoogte gebracht per e-mail.

6. Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Louis Fenêtre streeft ernaar de informatie op de website zo correct, nauwkeurig en volledig mogelijk te houden. Louis Fenêtre tracht eventuele onjuistheden of onvolledigheden zo snel mogelijk recht te zetten. Louis Fenêtre kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Louis Fenêtre doet zijn uiterste best om de kleuren van elk product waarheidsgetrouw weer te geven in de webshop. De kleuren op de foto’s kunnen echter licht afwijken van de echte kleuren (afhankelijk van o.a. beeldscherm, lichtsterkte, …) Alle op de website aangeboden producten zijn tevens beschikbaar in de fysieke winkel van Louis Fenêtre.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Louis Fenêtre geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking van of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Louis Fenêtre kan in geen geval tegenover wie dan ook, op indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Louis Fenêtre verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wanneer Louis Fenêtre wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Louis Fenêtre het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract zou verhinderen. Louis Fenêtre zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.

Worden ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd: pandemie en epidemie, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Louis Fenêtre of bij één van zijn leveranciers.

Evenmin kan Louis Fenêtre aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van een externe oorzaak, normale slijtage, materiaal geleverd door de klant of een derde of een interventie door de klant of een derde.

De klant erkent dat Louis Fenêtre geenszins aansprakelijk is en dat geen klacht kan aanvaard worden onder meer en niet-limitatief:

 • wanneer na de levering de goederen worden verplaatst of verwerkt door de koper en Louis Fenêtre niet zelf de grieven ter plaatse op onaangeroerde goederen kon vaststellen;
 • wanneer de grieven betrekking hebben op verkleuringen onder invloed van (zon)licht, die onder meer bij hout en bij lakwerk kunnen optreden;
 • wanneer deze betrekking hebben op grieven veroorzaakt door de koper zelf of door derden.
  Kleine gebreken kunnen nooit een eis tot ontbinding van de overeenkomst of vervanging, van het geleverde rechtvaardigen. Zij worden desgevallend geretoucheerd met courante hersteltechnieken.

7. Bestelling en betaling

De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de webshop van Louis Fenêtre zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij wijzen u erop dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Louis Fenêtre zal werken met de betaalprovider Mollie. Mollie zal de volgende betaalmethodes aanvaarden via hun portaal:

 • Bancontact (enkel binnen België)
 • Credit Card
 • Apple Pay
 • PayPal

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Louis Fenêtre beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50,00 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Louis Fenêtre zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Louis Fenêtre heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de Louis Fenêtre webshop;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij overmacht;

8. Levering

Louis Fenêtre zal de bestelde goederen pas leveren van zodra deze voorafgaandelijk integraal zijn betaald.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Louis Fenêtre kenbaar heeft gemaakt. Levering worden geacht te worden uitgevoerd op het gelijkvloers, mits gemakkelijke toegang. Indien de klant/leverancier wenst dat er geleverd wordt op een andere verdieping dan het gelijkvloers, dient dit uiterlijk bij het goedkeuren van het aanbod (=offerte) te worden gemeld aan Louis Fenêtre en zal Louis fenêtre meedelen wat de meerkost is voor de levering. Indien Louis Fenêtre de door de klant gevraagde levering niet haalbaar vindt, zal Louis Fenêtre zich het recht voorbehouden om te leveren op het gelijkvloers.

Om het gemakkelijk parkeren en het efficiënt lossen te verzekeren, moet er een parkeerplaats van 15 tot 25 meter (afhankelijk van het gebruik of niet van een lift) gereserveerd worden door de koper/klant.

De reservatie van deze parkeerplaats, de kostprijs en de signalisatie ervan zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Wanneer op het ogenblik van levering geen parkeerplaats voorhanden is die aan de vereiste voorwaarden voldoet, behoudt Louis Fenêtre zich het recht voor de levering/plaatsing te schorsen waarvan elke meerprijs of schade ten laste van de koper is.

Louis Fenêtre verpakt en verzendt de producten altijd met de grootste zorg. Op die manier wordt de kans op schade tijdens de verzending tot het minimum herleid.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de producten die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk melden, binnen de 24 uur na levering.

Louis Fenêtre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. De verkoper zal de nodige inspanningen leveren om aan de leveringstermijn tegemoet te komen, op voorwaarde dat de leveringstermijn realistisch is rekening houdend met de concrete omstandigheden.

Indien Louis Fenêtre zijn leveringsverplichtingen niet kan nakomen binnen de drie maand na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, behoudens in de supra situatie van overmacht, zal door Louis Fenêtre een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het facturatiebedrag.

9. Herroepingsrecht

Conform artikel VI.47. §1 Wetboek Economisch Recht beschikt elke klant over een termijn van 14 dagen om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder betaling van een boete. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De klant dient de producten onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren conform de door Louis fenêtre verstrekte instructies. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retournering vallen ten laste van de klant. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte toestand verkeren.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht brengt u Louis fenêtre hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping uit het Wetboek Economisch Recht.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De Louis Fenêtre zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten.

De Louis Fenêtre verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de klant om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de Louis fenêtre aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door Louis Fenêtre terugbetaald.

Behalve wanneer de Louis Fenêtre heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de Louis Fenêtre, in het kader van verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

Louis Fenêtre betaalt u het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terug. Indien blijkt dat de producten niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Het herroepingsrecht zal niet gelden voor goederen die specifiek op vraag van de klacht vervaardigd zijn. Hieronder wordt begrepen: alle constructies dewelke zouden afwijken van de door de Louis Fenêtre opgegeven standaardmaten en waarbij de klant zelf afwijkende maten zou besteld hebben.

10. Contactgegevens

Naam vennootschap
Maatschappelijke zetel: Industrielaan 22
Ondernemingsnummer: 0460 623 504
Oprichtingsdatum: 16 mei 1997
Vertegenwoordigd door: Coppez Davy
Telefoon: +32 (0)55 617 990
E-mail: info@louisfenetre.com
Website: www.louisfenetre.com

11. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is eigendom van Louis Fenêtre. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties, software, lay-out en vormgeving van de website, enz. Deze inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van Louis Fenêtre over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken. Ingeval van overtreding ziet Louis Fenêtre zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

12. Toepasselijk recht & geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Louis Fenêtre behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Louis Fenêtre gelet op de aanvaarding van de algemene voorwaarden, tenzij Louis Fenêtre de overeenkomstig artikel 624 Gerechtelijk Wetboek bevoegde rechtbanken verkiest.

13. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Louis Fenêtre.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

14. Privacyverklaring

Uw privacy is voor Louis Fenêtre van het grootste belang.

In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren in het kader van de werking waarbij diverse persoonsgegevens verzameld, bijgehouden en gebruikt worden.

Inhoud:
I. Persoonsgegevens
II. Het verzamelen van persoonlijke gegevens
III. Van wie hebben we persoonsgegevens
IV. Welke persoonsgegevens
V. Gebruik van persoonsgegevens
VI. Bewaartermijn persoonsgegevens
VII. Uitwisseling van persoonsgegevens
VIII. Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
IX. Vragen over Privacy en toegang tot gegevens
X. Cookies, action tags en andere technieken
XI. Bericht van wijzigingen
XII. Aanvaarding

I Persoonsgegevens

Persoonsgegevens dienen zeer ruim geïnterpreteerd en zijn alle informatie die het toelaten om u als natuurlijk persoon te identificeren. Hierbij kan concreet gedacht worden aan uw naam, adresgegevens, e-mail, foto’s, telefoonnummer, locatiegegevens. De informatie over rechtspersonen valt daarentegen niet onder het begrip ‘persoonsgegevens’. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks door aan Louis Fenêtre.

II Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld indien u contact met ons heeft.

In principe is uw toestemming vereist om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en kan deze toestemming op elk ogenblik ingetrokken worden.

III Van wie hebben we persoonsgegevens

Daar kunnen we vrij kort over zijn: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Louis Fenêtre. Persoonsgegevens worden o.m. verzameld wanneer er een klantenaccount wordt aangemaakt, wanneer een bestelling wordt geplaatst, wanneer contact is (geweest) per e-mail, telefonisch of op een andere wijze, tevens als men contactpersoon of vertegenwoordiger van een (zakelijke) klant is.

IV Welke persoonsgegevens

Gegevens over wie u bent.

Hierbij kan gedacht worden aan volgende gegevens:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw onderneming of stichting, namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw onderneming, edm.;
 • de gegevens die op uw identiteitsbewijs staan;
 • uw hoedanigheid (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of borg).

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

V Gebruik van persoonsgegevens

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip, waarbij het gaat om alles wat men kan doen met persoonsgegevens: van verzamelen tot vernietigen. De Europese algemene verordening gegevensbescherming definieert “verwerking” als volgt: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor volgende specifieke doeleinden:

Uitvoering van onze overeenkomsten

Persoonsgegevens zullen in eerste instantie gebruikt worden in het kader van de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

Personalisering van onze websites

De informatie die wij over u verzamelen, kan door ons gebruikt worden om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor heeft en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Marketing

We houden u graag op de hoogte, bijvoorbeeld met e-mails en nieuwsbrieven. Ook hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan Louis Fenêtre verstrekte informatie tevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. U kan evenwel op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“uitschrijven”) die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt.

VI Uitwisselen van persoonsgegevens

In principe delen we de verzamelde persoonsgegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is.

VII Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Gepaste veiligheidsmaatregelen

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven.
Indien er zich desalniettemin een inbreuk voordoet in verband met de persoonsgegevens dewelke een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden als betrokkene, wordt onverwijld melding gemaakt van de inbreuk.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens

De gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie) controleert of de wettelijke vereisten inzake bescherming van persoonsgegevens nageleefd worden, kan ondernemingen ter verantwoording roepen en desgevallend sancties opleggen indien de wettelijke regels niet nageleefd worden.

VIII Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren.

IX Vragen over Privacy en toegang tot gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Louis Fenêtre.

Als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens kan steeds vrijblijvend contact opgenomen worden.

Als u inzage of een kopie wenst te krijgen van bepaalde gegevens die u aan Louis Fenêtre heeft verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, kan u ons contacteren, zoals hierboven aangegeven.

Voordat Louis Fenêtre gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijks een bevestiging van uw identiteit en mogelijks ook andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Verder heeft eenieder het recht om Louis Fenêtre te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te wissen (‘recht op vergetelheid’) of om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. Er zal geval per geval nagegaan worden in welke mate aan zulke verzoeken tegemoet gekomen kan worden, hetgeen binnen de 30 dagen gecommuniceerd wordt. Bij gebreke aan overeenstemming heeft de betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende authoriteit (Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – +32 (0)2 274 48 00 – commission@privacycommission.be).

X Cookies, action tags en andere technieken

Cookies

Op de website van Louis Fenêtre worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. U moet geen cookies aanvaarden op onze website. Hoewel de meeste browsers initieel voor het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen te weigeren.

Action tags

Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u, en elk deel van onze website, inbegrepen nieuwsbrieven of e-mails die door ons worden gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen mogelijk beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels de action tags.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze internetdiensten. Wij geven uw persoonsgebonden gegevens niet door aan derden.

Doorverwijsknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en WordPress. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en WordPress zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en WordPress (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

XI Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

XII Aanvaarding

Bij het aanvaarden van de offerte, aanvaardt de klant alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt ermee in dat Louis Fenêtre zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

×

 

Hallo!

Contacteer ons makkelijk via Whatsapp.

×